Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Trị
Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Trị
Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 08/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 08/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

 •   12/12/2022 09:59:00 PM
 •   Đã xem: 1084
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 08/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020

Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020

 •   12/12/2022 09:58:00 PM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020
Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

 •   12/12/2022 09:57:00 PM
 •   Đã xem: 1431
 •   Phản hồi: 0
Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.
Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương Quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương Quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

 •   12/12/2022 09:57:00 PM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0
Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương Quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

 •   12/12/2022 09:56:00 PM
 •   Đã xem: 221
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

 •   12/12/2022 09:55:00 PM
 •   Đã xem: 259
 •   Phản hồi: 0
Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.
Thông báo số 52/TB-TTKC ngày 28/4/2022 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến thị trường cho sản phẩm CNNT tỉnh Quảng Trị đến tháng 10 năm 2022

Thông báo số 52/TB-TTKC ngày 28/4/2022 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến thị trường cho sản phẩm CNNT tỉnh Quảng Trị đến tháng 10 năm 2022

 •   12/12/2022 09:55:00 PM
 •   Đã xem: 208
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 52/TB-TTKC ngày 28/4/2022 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến thị trường cho sản phẩm CNNT tỉnh Quảng Trị đến tháng 10 năm 2022
Văn bản số 1091/SCT-QLCN ngày 19/7/2021 của Sở Công Thương v/v tổ chức Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ 6, năm 2022

Văn bản số 1091/SCT-QLCN ngày 19/7/2021 của Sở Công Thương v/v tổ chức Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ 6, năm 2022

 •   12/12/2022 09:54:00 PM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0
Văn bản số 1091/SCT-QLCN ngày 19/7/2021 của Sở Công Thương v/v tổ chức Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ 6, năm 2022
Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ 5, năm 2020

Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ 5, năm 2020

 •   12/12/2022 09:53:00 PM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ 5, năm 2020
Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm

Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm

 •   12/12/2022 09:53:00 PM
 •   Đã xem: 1267
 •   Phản hồi: 0
Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

 •   12/12/2022 09:52:00 PM
 •   Đã xem: 358
 •   Phản hồi: 0
Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Quyết định số 3849/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025.

Quyết định số 3849/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025.

 •   12/12/2022 09:51:00 PM
 •   Đã xem: 1117
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 3849/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025.
Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025

Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025

 •   12/12/2022 09:50:00 PM
 •   Đã xem: 362
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025
Hướng dẫn số 529/HD-SCT ngày 14/4/2021 của Sở Công Thương Thực hiện Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn

Hướng dẫn số 529/HD-SCT ngày 14/4/2021 của Sở Công Thương Thực hiện Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn

 •   12/12/2022 09:49:00 PM
 •   Đã xem: 1303
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn số 529/HD-SCT ngày 14/4/2021 của Sở Công Thương Thực hiện Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   12/12/2022 09:48:00 PM
 •   Đã xem: 1105
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/13/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.

Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/13/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.

 •   12/12/2022 09:47:00 PM
 •   Đã xem: 1152
 •   Phản hồi: 0
Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/13/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.
Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 của Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương Quy định về xây dựng kế hoạch, tổ chức t

Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 của Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương Quy định về xây dựng kế hoạch, tổ chức t

 •   12/12/2022 09:47:00 PM
 •   Đã xem: 1184
 •   Phản hồi: 0
Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 của Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương Quy định về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.
Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương Quy định về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương Quy định về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

 •   12/12/2022 09:46:00 PM
 •   Đã xem: 559
 •   Phản hồi: 0
Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương Quy định về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.
Thông tư số 20/2017/TT-BCT, ngày 29/9/2017 của Bộ Công Thương điều chỉnh, bổ sung Thông tư số 46/2012/TT-BCT, ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45&

Thông tư số 20/2017/TT-BCT, ngày 29/9/2017 của Bộ Công Thương điều chỉnh, bổ sung Thông tư số 46/2012/TT-BCT, ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45&

 •   12/12/2022 09:44:00 PM
 •   Đã xem: 1157
 •   Phản hồi: 0
Thông tư số 20/2017/TT-BCT, ngày 29/9/2017 của Bộ Công Thương điều chỉnh, bổ sung Thông tư số 46/2012/TT-BCT, ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công

Các tin khác

188/9 Thành Thái , P.12, Q.10, TP.HCM - Code: 700000

Tọa Độ: 10.770284, 106.666024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây